"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

        วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ยวตระการตา”  

            Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

                เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.thโครงสร้างบุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นายปฎิญญา คงเขียน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 093-1395679

นางอารุณ นวลมะ

นักพัฒนาชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ 093-1379758

นายอรรถพล นวลใส

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 084-9322508

นางสาวชุติพร มั่งมี

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9930076

นางสาวลัคณา ขันทะพุฒ

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8608809

นายเรียง เพ็งถา

จ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1014657

อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

วิสัยทัศน์กองสวัสดิการสังคม

'' สร้างคุณภาพการให้บริการ ประสานงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน”


            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม  การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
            1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และงานธุรการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
                       1.1 งานพัฒนาชุมชน
                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จัดทำทะเบียนผู้ยากไร้ และผู้รับเบี้ยยังชีพ จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ชุมชน พัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                        1.2 งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และข้อมูลแรงงาน งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี ผู้สูงอายุ และเยาวชน อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพเสริมแก่กลุ่มต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สร้างมูลค่าแก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
            2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
                        2.1 งานสังคมสงเคราะห์

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ครอบครัวยากจนในเขตตำบลน้ำหมัน สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ กลุ่มผู้ติดเชื้อ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและเยาวชนในตำบล เป็นประจำ แก้ไขปัญหาความยากจน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                        2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
                        มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ฐานะยากจน ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯลฯ งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานให้บริการประชาชน  ได้แก่

1. งานรับลงทะเบียนขอรับเงิน และจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. งานรับลงทะเบียนขอรับเงิน และจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

3. งานรับลงทะเบียนขอรับเงิน และจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 4. งานรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 1 401 980 974 5271 4508 9779 3.239.58.199