"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ย    วตระการตา”   Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.th

โครงสร้างบุคลากร กองสาธารณสุข

นางสาววิมลตรา ลาวะปานา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4521700

นางสาวบุญรักษา นวลมะ

จ้างเหมาบริการสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 092-8071283

นางสาวกรรณิการ์ ม่านแก้ว

จ้างเหมาบริการสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 063-6674402

นายยศพร ทองแก้ว

จ้างเหมาบริการสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 098-0901875

นายชานนท์ ปานานนท์

จ้างเหมาบริการสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 0612688140

อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตำบล การวางแผน การสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำ งบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการ สาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสุขาภิบาลทั่วไป

- งานสุขาภิบาลโรงงาน

- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

- งานอาชีวอนามัย

2.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอนามัยชุมชน

- งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานสุขศึกษา

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

- งานป้องกันยาเสพติด

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

4. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานส่งเสริมและเผยแพร่

- งานควบคุมมลพิษ

- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- งานติดตามตรวจสอบ

5. งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานการเฝ้าระวัง

- งานระบาดวิทยา

- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

- งานโรคเอดส์

6. งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรักษาและพยาบาล

- งานชันสูตรสาธารณสุข

- งานเภสัชกรรม

- งานทันตกรรม

- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

       สุขภาพที่ดี และไม่เป็นพิษภัยและกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนด ให้ผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่ เป็น “การค้า” จะต้องมาขออนุญาต หรือต้อง แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. กิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ทำเป็นธุรกิจ หรือได้ รับประโยชน์ตอบแทน เช่น รถดูดส้วม รถรับจ้าง เก็บขนมูลฝอย

2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร หรือเครื่องดี่ม อู่ซ่อมรถ ปั้มน้ำมันร้านเสริมสวย-แต่งผม ร้านคาราโอเกะ ร้านรับ ซื้อของเก่า ร้านถ่ายเอกสาร หอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า กิจการซัก อบ รีด การ ผลิต-การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โกดังเก็บสินค้า เป็นต้น

3. การจัดตั้งตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดขนาดตลาด

4. สถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารตามสั่งสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของชำที่ จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น

5. การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ที่ประกอบกิจการดังกล่าวจึงต้องขออนุญาต หรือแจ้งการประกอบกิจการต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประโยชน์ในการ กำกับดูแลและและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดขึ้น จากการประกอบกิจการ ดังกล่าว

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 182 873 12774 1410 12684 6100 30068 3.239.6.58