"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์ อบต.น้ำหมัน "สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม แหล่งท่องเที่ยวตระการตา" องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ยินดีต้อนรับ 0-5581-9638  E-mail : nammunlocal@gmail.com 

โครงสร้างบุคลากร กองการศึกษา

ปลัด อบต.น้ำหมัน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 055-819638

นางสาวจิณณพัต แก้วจีน

นักวิฃาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6264899

นางสายอรุณ เทพจักร์

เจ้าพนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 090-4580278

นางจันจิรา วิจิตรกูล

ครูผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7373742

นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ

ครูผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 080-0296840

นางสาวขวัญคณา คำบุญเรือง

ครูผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9384238

นางสาวอนงค์ จันทร์เป็ง

ครูผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 089-0246983

นางตรีสุคนธ์ รบช้าง

ครูผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 082-1751752

นางแสงเดือน หม่องอ้น

ผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7318303

นางนิชธาวัลย์ อ่อนหวาน

ผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 084-5957568

นางสาวสุภาวดี หม่องอ้น

ผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9533404

นางกรณิการ์ ทองขาว

ผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 089-2433763

นางสาวลาวัน สว่างทิตย์

ผู้ดูแลเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 087-1176434

นายสุรชัย ปานานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 093-1599012

นางสาวสุกัญญา สังข์ทอง

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 098-7937526

นางสาวเมธินี ปานานนท์

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 061-3094519

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระบบข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีรายละเอียดของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

            ปฏิบัติหน้าที่ งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษาและงานนิทรรศการทางวิชาการ งานสำรวจเด็กเร่ร่อน เด็กพิเศษ ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้

งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

มีหน้าที่
            1. กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
            2. จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
            3. งานด้านหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
            4. งานด้านสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย
            5. งานวัดผลประเมินผลการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
            6. งานจัดทำมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัยและการประเมินมาตรฐาน
            7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

           ปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ งานเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ อนุรักษ์งานศิลป์ หอวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน การสืบทอดส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านงานส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมและงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานประเพณีที่สำคัญในรอบปี


งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

            ปฏิบัติหน้าที่ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นและงานวันสำคัญของชาติงานโครงการประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ งานกีฬานักเรียนระดับตำบล อำเภอและจังหวัด งานกีฬาเยาวชนและประชาชนรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพดำเนินงานการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติการควบคุมตรวจสอบ การนิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผล งานจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนและประชาชนไว้ตลอดปี งานประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน งานให้ความร่วมมือ จัดทำ ตรวจสอบงานขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง และจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์งานกิจกรรมเด็กเยาวชนฯ งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง แผน 5 ปี และแผนประจำปี

งานกีฬาและนันทนาการ

            ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา งานพัฒนาเทคนิคการกีฬา งานส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ งานการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน กีฬานักเรียน ศูนย์เยาวชน

งานกิจการ

            ปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนางานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา งานส่งเสริมศาสนา ได้แก่ งานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดประชุมสัมมนาอบรมเกี่ยวกับศาสนา จัดทำแผนงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรม งานอนุรักษ์ศาสนาสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ

             งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานสถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 1 102 436 626 3963 3963 3.238.190.82