"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ย    วตระการตา”   Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.th

โครงสร้างบุคลากร กองช่าง

นายประสิทธิ์ แสนบุญศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 083-3318347

นายเอกชัย ชินเกตุ

นายช่างโยธา

นางสาวอรปรียา มาสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9593455

นายบุญเชษฐ์ จินดามัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1014293

นายพีรยุทธ จ้นทร์เป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ)
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7848620

นายอนุวัติ แหยมบุรี

จ้างเหมาบริการ (ซ่อมระบบประปา)
หมายเลขโทรศัพท์ 098-1735733

นายวุฒิชัย กันอยู่

จ้างเหมาบริการ (ซ่อมระบบไฟฟ้า)
หมายเลขโทรศัพท์ 062-5764052

นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนปุย

จ้างเหมาบริการ (ช่วยธุรการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7302932

นายธีระยุทธ์ กุลมิตร

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 055-819638

นายภานุวัฒน์ แสนมั่น

จ้างเหมาบริการ งานโยธา
หมายเลขโทรศัพท์ 062-3061810

อำนาจหน้าที่ กองช่าง

กองช่าง

        กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำ ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ เขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวม ประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษา เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ หมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง ประกอบด้วย

1. งานควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง

1.1 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและ มัณฑนศิลป์

(2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทาง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้าน สถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

(5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

(6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

(7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

(8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ

(10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้าน ศิลปกรรมต่างๆ

(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

1.2 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานจัดทำผังเมืองรวม

(2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดิน สาธารณประโยชน์

(5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

(6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

(8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

(9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

(10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

(11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

(12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

(13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน วิศวกรรม

(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทาง ด้านวิศวกรรม

(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

(6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนด รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

(7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ ปฏิบัติในหน้าที่ของงานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล

3.1 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ

(2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ

(4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

(5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

(7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่ง ติดตั้งอื่น ฯลฯ

(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

(2) งานประมาณการ

(3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

(4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

(5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

(6) งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

(7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

(8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

(2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

(3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

(4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อ ไปนี้

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ

(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทาง ราชการ

(4) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

(6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 585 1705 12221 1410 12131 6100 29515 3.238.250.73