"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ย    วตระการตา”   Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.th

โครงสร้างบุคลากร กองคลัง

นางฐานัดดา บริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 085-2718955

สิบเอกปริวัฏฬ์ ผลดี

เจ้าพนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6284319

นายจรูญ คำสูง

นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 084-5754991

นางสาวนพวรรณ วงค์เนียม

เจ้าพนักงานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ 085-0510595

นางสาวสุดารัตน์ อินวรรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 063-1145955

นางนิภาพรรณ พุฒปัญญา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หมายเลขโทรศัพท์ 061-2684808

นางสาวมนัสนันท์ มีดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-1945068

นางสาวนุชรี นุชงิ้วงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 085-6625474

นางสาวสุดารัตน์ จอนทอง

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 061-3185180

นางสาวปาณิสรา จ๋อยน้อย

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 080-0075764

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

กองคลัง


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง

           กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุก ประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภท ต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ บริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่ง ก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การ เร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- งานเก็บรักษาเงิน

- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี

- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานการบัญชี

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

- งานงบการเงินและงบทดลอง

- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี

- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชี รายได้แผ่นดิน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า

- งานตรวจสอบและประเมินภาษี

- งานการนำส่งเงินรายได้

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา)

- งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ

- งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง กับพัสดุ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 600 1705 12236 1410 12146 6100 29530 3.238.250.73