"อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน"

UPDATE ::

        วิสัยทัศน์  “สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์   เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมท้องถิ่นดีงาม  แหล่งท่องเที่ยวตระการตา”  

            Facebook : อบต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

                เว็บไซต์ อบต. น้ำหมัน   www.nammunlocal.go.thโครงสร้างบุคลากร สำนักปลัด

นางสาวมยุเรศ คันทะพรม

หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 087-1788363

นางสาวปราณี นวลจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2073924

นายวิทยา อุ่นคำปา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8162948

นางสาวนาฏยา พินยงค์

นักทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7078586

นางพาฝัน แหยมบุรี

เจ้าพนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-3135614

นางสาวนัยเนตร แสงบุญ

นิติกร
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6854554

นายปิยะพงษ์ มีอินถา

ผู้ช่วย จนท.ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท์ 081-0378181

นายดุสิต พินยงค์

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 084-5756132

นางสาวเวณิกา จันทร์เขียว

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 084-4937230

นายพิราม แสนอินต๊ะ

พนักงานขับรถยนต์
หมายเลขโทรศัพท์ 089-5680024

นางประทุม จันทร์เป็ง

พนักงานจ้างทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 063-6829059

นายบุญโยง จันทร์ทูม

จ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6940109

นายสมหวัง นวลปวน

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-1833968

นางสาวอัฉราพรรณ ทำทาโทษ

จ้างเหมาบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 092-7276463

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

สำนักปลัด

หน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.

1. งานบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้ง

- งานรัฐพิธี

- งานตรวจสอบภายใน

- งานประชุมสภา อบต.

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

- งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด

2. งานนโยบายและแผน

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

3. งานกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายและนิติกรรม

- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานระเบียบการคลัง

- งานข้อบัญญัติ อบต.

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา

 - งานดับเพลิงและกู้ภัยสถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 359 980 1178 5823 4508 10331 3.80.3.192